Please help me dump bios for asus Z170i pro gaming

Discussion in 'BIOS Mods' started by Neosov, Sep 28, 2016.

 1. Neosov

  Neosov MDL Novice

  Oct 13, 2011
  2
  1
  0
  Please help me, i need dump bios for asus Z170i pro gaming, for the firmware on the programmer EZP2010 V3.0
   
 2. LatinMcG

  LatinMcG Bios Borker

  Feb 27, 2011
  5,264
  1,422
  180
  #2 LatinMcG, Sep 29, 2016
  Last edited by a moderator: Apr 20, 2017
  that was easy.
  erased the first 800 bytes
  https://www.mediafire.com/?o6ib037k91nfu8i

  Code:
  ‹¦<J#wûH€=WŒÁþÄM..............X.8.....ñ..tq§.ÆwI” „G.§5¿ÞYªQòý£N¼c‡_·„.éÙ„.6ÅÔΊ¡V. ètÍX.*.–.Ä7dÚŒj$„ÍÜÄh..ÇéÏ ¤E.Bð£›b"n*Cg..M.ªøÝò*ž†º‘Ð2~•¾.xs:Ó˜~.ø..'Ìêžµ€~輨.A³êU4.S×~}PÇZ¸ïTù.n«ÖEÍ..”âx׈¨.R.~ºñI6ÀhpùÕ.Zýk.oˆÂ7i"B’ó.®ïsìô.2BdÃ鹉Ý.åÌ/kø.N‘d÷.EðO¤.ƒéƒ—é Ü-È.V´ßa¦2¥‹¦.NØ.§£órNrøþiIÏaòæY–X¸.|ÊõåkðmÚ÷¼.[.Wé–7YZpyW.È‚È‘{gù-“Ú‹_èñŠà“‹_æ.iC‘.ÇgRÖq.T@ÿ{œ..W.’¥)p5s¶ÞøÉ.õ‘¾õhQC..¤ÑGÙÝÓ|’.ðZÏuƒ..)..»Uy..øº[.q[!.f.âBìïøh..Å. R−.Óˆ.a¨Ý;.ÈbìWËJÿfáôù¯Ó}w"Éúõe‰ã-.H.‚’H.¿LÒ.¦²ˆB.M§³4…²6ô³"÷¤Žæšì.n^D.ìÓLŸk0GöØîvêüÈù8‘ºY.E߃;Bv£..›“é%r’ú.ü...þ-...¥qѳ7Ä8ù£üµS.ƒæ¾?¸BF‚=k¨!ò_3.†˜.É.ʶ6‰•ÞYªQòý£N¼c‡_·„.é‰..†ŒÜ..$Lr¹ ж̯.Ì Å.z©.,Oê.ŸÔ”.2,`ݤµü.”h•ÿU|ŠÏPLY_Y¦í.".Q’.(Üz+"./ð܇‡¤y+ÌžV(T.ž´.]‘ø¨é«ñxÄ...ˆq`ÅE_.>^›âU´@...7“ý‹Åe´—L.èb’êñw.&Ø6¬H&û“=.o"N金o.§3.¸Z5uÖ.Þc.‚âÔÙK[..âزíà7R4.€ÅZ€€¸Æ.t²íA›..e¸Q§ø\c®.kvÞ.œqÍœÜ.{öa~›çu‰Ž...ùg3žºÚ.¢rèWÒ ƒ©.Þoµ.iŒäÏ$}çQÆ‚ð….W&6e§Iµ4...Âñ.h~›—˜”<ï.[}.Ýš..H’2}®MA.¬Ì½æÞ¡ò³‚.Å|.ú.A.ß4oi> Ð09b.ãSc׸ÃÀ¦@è.(¤ Ûq7.ДX—¨™cϱ¾..7‘Ÿ)q.öZ.ˆ‰Bï]G·$ΑÎ1‘.ä›ò½¦žå²5\g<Z"I.¦íª0².±Bê.*;Ù}¶.é_ÉæC….ÚÎ.”²m¤éˆ)˜.Ù}ÔÛ.ªQ$._qßϛ۫Ŋ)èÕ."áŒKÖŽéð|Ü.‹O$(ƒ.|¼¼1‚.#у,ƒôG†:“.EP.áP”.V..&’þªÇ™ú¿Z¥.xô€k°Gó<2ðÿ....<2ð.ÄÍ.......f...2ðÿ.....2ð.1........d....ðÿ......ð..2.......f..<2àÿ....<2à.ÄÍ...........2àÿ.....2à.1.............àÿ......à..2............Ðÿ......Ð..........f....Àÿ......À...............3ÿ......3.............../ÿ....../................ÿ......................-ÿ......-...............,ÿ......,...............*ÿ......*..........b....(ÿ......(..........b.....ÿ..........(.................................ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿZ¥ð........X0.1.
  erased ^ keeping this
  ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿZ¥ð........X0.1.
   
 3. Neosov

  Neosov MDL Novice

  Oct 13, 2011
  2
  1
  0
  The motherboard is running.:music2:
  Many thanks for the help:clap: